Search

GLOBAL WINNERS 2014

Hardy Tsai, Taiwan
Lidia Malez, Russia
Lok Chan, Hong Kong

COLOR ZOOM 2014, BERLIN

GLOBAL WINNERS 2014

Hardy Tsai, Taiwan

CREATIVE COLORIST CATEGORY

GLOBAL WINNERS 2014

Lidia Malez, Russia

NEW TALENT COLORIST CATEGORY

GLOBAL WINNERS 2014

Lok Chan, Hong Kong

PARTNER COLORIST CATEGORY